Oferta

Świadczone przez nas usługi

Zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • ewidencja środków trwałych,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie list płac i innej dokumentacji pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
 • roczne sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego,
 • udzielanie wszelkich porad, informacji i opinii w zakresie obowiązków podatkowych,
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta

Obniżenie kosztów działalności

Całkowite koszty zleconego zakresu obsługi księgowej są zdecydowanie niższe, niż koszty prowadzenia księgowości na własny rachunek . Oszczędności dotyczą głównie kosztów pracy, ale też i kosztów inwestycji w widzę pracownika, zwolnień i rekrutacji pracowników. Obniżenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem oprogramowania w firmie. Oszczędza się też na utrzymaniu i wynajęciu powierzchni biurowej, z której swobodnie można zrezygnować lub zagospodarować ją winny bardziej opłacalny dla firmy sposób.

Kontakt

Biuro Rachunkowe

26-600 Radom
ul. Bydgoska 2 pok 1
tel.: 48 363 72 76
NIP: 948-248-01-20

mobile: +48 500 002 439
email: