Kalendarz przedsiębiorcy

  • do 7. dnia miesiąca – termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,
  • do 10. dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz Pracy za ubiegły miesiąc w przypadku przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników,
  • do 15. dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ubiegły miesiąc w przypadku zatrudniania pracowników,
  • do 20. dnia miesiąca – termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz przy 19-procentowym podatku liniowym,
  • do 25. dnia miesiąca – termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT-7, VAT UE i podatku akcyzowego,
  • do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy – termin rozliczenia podatku VAT-7K  przez małych podatników.

Obniżenie kosztów działalności

Całkowite koszty zleconego zakresu obsługi księgowej są zdecydowanie niższe, niż koszty prowadzenia księgowości na własny rachunek . Oszczędności dotyczą głównie kosztów pracy, ale też i kosztów inwestycji w widzę pracownika, zwolnień i rekrutacji pracowników. Obniżenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem oprogramowania w firmie. Oszczędza się też na utrzymaniu i wynajęciu powierzchni biurowej, z której swobodnie można zrezygnować lub zagospodarować ją winny bardziej opłacalny dla firmy sposób.

Kontakt

Biuro Rachunkowe

26-600 Radom
ul. Bydgoska 2 pok 1
tel.: 48 363 72 76
NIP: 948-248-01-20

mobile: +48 500 002 439
email: